ZAWIADOMIENIE O XXII SESJI RADY POWIATU

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku zwołuję XXII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  7 października 2016r. (piątek) o godz. 9.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Białowiejskiej 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Pułtuskiego do partnerskiej współpracy z Gminą Pokrzywnica w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Zamknięcie Sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Cienkowski