ZAWIADOMIENIE O XXI SESJI RADY POWIATU

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku zwołuję XXI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 9 września 2016r. (piątek) o godz. 9.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  ul. Białowiejska 5.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo” w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.
  7. Wnioski i oświadczenia radnych.
  8. Zamknięcie Sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Cienkowski