ZAWIADOMIENIE O XX SESJI RADY POWIATU

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814) oraz §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia  26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204 poz. 6106 ze zm.) zwołuję XX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2016r. (piątek) o godz. 9.00 w Sali Rady Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 19 – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów XVIII i XIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zadań finansowych w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.
 10. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 11. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie Sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Cienkowski