ZAWIADOMIENIE O XV SESJI RADY POWIATU

Działając na podstawie §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia  26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204 poz. 6106 ze zm.) zwołuję XV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się 29 marca 2016r. (wtorek) o godz. 14.00 w Sali Rady  Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 19 – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.


Porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku Sesji.
3.    Przyjęcie protokołu XIV  Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w roku 2015.
6.    Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego.
7.    Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015.
8.    Roczne sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2015.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy w celu konsolidacji podmiotów leczniczych i współpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia na obszarze powiatu pułtuskiego.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę                        mienia powiatu pułtuskiego oraz dalsze nim dysponowanie.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016  Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.
15.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji „Programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.”
16.    Podjęcie uchwały w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do wystawiania i podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla  Przewodniczącego.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
18.    Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
19.    Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
20.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21.    Wnioski i oświadczenia radnych.
22.    Zamknięcie Sesji

Z    p o w a ż a n i e m
Przewodniczący Rady
Wiesław Cienkowski