Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XLV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 28 września 2022r. (środa) o godz. 13.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie stypendiów Starosty Pułtuskiego:
– za wybitne wyniki w nauce,
– za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
3. Przedstawienie porządku Sesji.
4. Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2021 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2021r.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych w 2022r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.    12. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
13. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie Sesji.