Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 528, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję XLIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego  w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych w 2022r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. Raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2021:
  a) rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie powiatu, w tym debata nad raportem,
  b) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Pułtusku.
 6. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu:
  a) wystąpienie Starosty Pułtuskiego,
  b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
  c) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku  w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2021 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu  Pułtuskiego,
  d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pułtuskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego,
  e) dyskusja, stanowiska komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2021,
  f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2021,
  g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 10. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 11. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie Sesji.

                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                             Tadeusz Nalewajk