Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 528, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję XLII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się   w dniu  25 maja 2022r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego  w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w 2021r.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2021.
 6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia   Psychicznego  w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2022 za rok 2021.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku oraz uchwalenia Statutu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2022  Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 12. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 13. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie Sesji.

                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                Tadeusz Nalewajk

 

 • Transmisja z obrad Sesji Rady Powiatu w Pułtusku dostępna pod adresem:    https://transmisja.esesja.pl/pultuskpowiat