Zawiadomienie o XL Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2022r. poz. 528, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,poz. 13088, ze zm.) zwołuję XL Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 27 kwietnia 2022r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Roczne sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2021.
 4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim w 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy chodnika w miejscowości Obryte w kierunku miejscowości Skłudy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 8. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 9. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie Sesji.

                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                 Tadeusz Nalewajk