ZAWIADOMIENIE O XIV SESJI RADY POWIATU

Działając na podstawie §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204 poz. 6106 ze zm.) zwołuję XIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się 29 stycznia 2016r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Rady Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Przyjęcie protokołu XIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pułtuskim na lata 2016-2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015r.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 26/3 położona we wsi Ołdaki) .
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 30/8 położona we wsi Ołdaki).
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 45/7 położona we wsi Ołdaki) .
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 45/8 położona we wsi Ołdaki).
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego, położonej we wsi Ołdaki gmina Gzy.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki nr 242/9, 242/10 i 242/11 położone w Pułtusku).
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności .
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016
18. Przyjęcie sprawozdań Komisji Stałych Rady Powiatu z realizacji planów pracy na 2015r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu .
20. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Cienkowski