Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – Zadanie 1, oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad termomodernizacją budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku- Zadanie 2, w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Zapytanie ofertowe – pobierz.pdf
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – pobierz.pdf/pobierz.doc
Załącznik nr 2 –  oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – pobierz.pdf/pobierz.doc
Załącznik nr 3 –  oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia – pobierz.pdf/pobierz.doc
Załącznik  nr 4 – wzór umowy – pobierz.pdf/pobierz.doc