ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA ZADANIE POD NAZWĄ ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pod nazwą: organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczestników projektu „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.10.03.01-14-7000/16-00.

Zapytanie ofertowe – pobierz.pdf
Formularz ofertowy – pobierz.pdf