Zapytanie ofertowe „Opracowanie merytoryczne (…)”

Powiat Pułtuski realizując projekt „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (numer umowy o dofinansowanie: RPMA.10.03.01-14-7000/16-00.), zaprasza do przedstawienia oferty na realizację zadania pn. „Opracowanie merytoryczne, edytorskie (korekta), graficzne oraz druk publikacji nt. lokalnych pracodawców, zawodów, umiejętności i kwalifikacji poszukiwanych w powiecie pułtuskim”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest usługa wydawnicza polegająca na opracowaniu merytorycznym, edytorskim (korekta), graficznym, przygotowaniu wersji elektronicznej, sporządzeniu składu, łamania, przygotowania do druku oraz druku publikacji nt. lokalnych pracodawców, zawodów, umiejętności i kwalifikacji poszukiwanych w powiecie pułtuskim w nakładzie 1000 egzemplarzy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym.

Zamówienie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności – nr ogłoszenia 1129673

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe (.pdf) – pobierz
Formularz oferty (.doc) – pobierz