Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r., poz. 995.) oraz § 9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106, ze zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018r. (wtorek) o godz. 14.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2017r.
 6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim za rok 2017r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Pułtuskim za rok 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnienia  od obowiązku realizacji zajęć.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania polegającego na budowie poczekalni autobusowej pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Gminą Pułtusk.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu:

a) wystąpienie Starosty Pułtuskiego,
b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,
c) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku  w  sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2017 rok  i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego,
d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pułtuskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego,
e) dyskusja, stanowiska komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2017,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2017.
g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za rok 2017.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  20 grudnia 2017r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.
17. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji „Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.”
18. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
19. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Wnioski i oświadczenia radnych.
22. Zamknięcie Sesji.

    Przewodniczący Rady
     /-/ Wiesław Cienkowski