Z A W I A D O M I E N I E o XV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję XV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się 5 lutego 2020r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
6. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk