Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję XIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu pułtuskiego.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
9. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnego domu dziecka
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
12. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie: opinii i wniosków radnych,
e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego (od 2020r.)
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
15. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
16. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk