Z A W I A D O M I E N I E o XII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję XII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się 27 listopada 2019r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.                
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/44/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk