XVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia  26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204 poz. 6106 ze zm.) zwołuję            XVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu  27 czerwca 2016r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali Rady  Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XV, XVI i XVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku o stanie bezpieczeństwa sanitarno weterynaryjnego na obszarze powiatu za rok 2015.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2015.
 7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim w 2015 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2015.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2015” za rok 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania mienia w formie darowizny.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.

a) wystąpienie Starosty Pułtuskiego,
b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok,
c) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2015 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego,
d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pułtuskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego,
e) dyskusja, stanowiska komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2015,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 2015r.
g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za rok 2015.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
 4. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 5. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Zamknięcie Sesji.                                                                                                         Z poważaniem

                Przewodniczący Rady

                                                                                                                       Wiesław Cienkowski