XVI edycja Programu Stypendia Pomostowe 2017/2018 Segment IA

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Program polega na finansowaniu stypendiów dla maturzystów, którzy dostaną się na uczelnie wyższą.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną
w 2017 roku i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

 • zakwalifikują się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;

 • są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż
  2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;

 • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
  o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ( dochód wyliczony
  z czerwca 2017);

 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 punktów .

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów
w roku akademickim 2017/2018 Segment IA (wraz z załącznikiem) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości.