XLIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r., poz. 995, ze zm.) oraz § 9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106, ze zm.) zwołuję XLIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 26 października  2018r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego  w Pułtusku  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie statuetek zwycięzcom konkursu „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI”.
 3. Wręczenie stypendiów Starosty Pułtuskiego:
  – za wybitne wyniki w nauce,
  – za wybitne osiągnięcia artystyczne,
  – za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
 4. Przedstawienie porządku Sesji.
 5. Przyjęcie protokołu XXXIX, XL, XLI, XLII i XLIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez organy wykonawcze samorządu Powiatu Pułtuskiego w roku szkolnym 2017/2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu Statutu.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/203/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego.
 13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.
 17. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku za 2018 rok.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego analizy oświadczeń majątkowych.
 19. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 20. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE V KADENCJI SAMORZĄDU POWIATOWEGO.
 24. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Wiesław Cienkowski