Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) oraz uchwały Nr XXXVI/225/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny, Zarząd Powiatu w Pułtusku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny:

1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
– Działka nr ewid. 11 o pow. 1,7216 ha, położona w obrębie Glinice Wielkie, gm. Winnica
– Działka nr ewid. 125/2 o pow. 0,2988 ha, położona w obrębie Glinice Wielkie, gm. Winnica

Księga wieczysta dla działek nr 11 i 125/2: OS1U/00055038/1, dział II – właściciel Powiat Pułtuski, dział III i IV – bez wpisów

2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
– Działka nr ewid. 15 o pow. 1,22 ha, położona w obrębie Glinice Domaniewo, gm. Winnica
– Działka nr ewid. 9 o pow. 0,65 ha, położona w obrębie Mieszki Leśniki, gm. Winnica

Księga wieczysta dla działek nr 15 i 9: OS1U/00055037/4, dział II – właściciel Powiat Pułtuski, dział III i IV – bez wpisów

3. Informacje o przeznaczeniu do zbycia: Rada Powiatu w Pułtusku w uchwale Nr XXXVI/225/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.  wyraziła zgodę na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Winnica nieruchomości objętych niniejszym wykazem na cel publiczny tj. budowę, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych dróg publicznych.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12.01.2022 r. do dnia 01.02.2022 r.  poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz zamieszczenie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku: www.powiatpultuski.pl oraz BIP, a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat pułtuski.