Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego przeznaczonych do zbycia w formie darowizny – obręb Lutobrok, gm. Zatory

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/242/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny, Zarząd Powiatu  w Pułtusku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny:

Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków Powierzchnia w ha Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
1. Obręb Lutobrok, gm. Zatory dz. nr ewid. 203/2 1,58 OS1U/00052248/5

 

Zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.)  „drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.”

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10.05.2022 r. do dnia 01.06.2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz zamieszczenie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku: www.powiatpultuski.pl i bip.powiatpultuski.pl, a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat pułtuski.