Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) Starosta Pułtuski  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży użytkownikom wieczystym w drodze bezprzetargowej (Zarządzenie  Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0023, miasto Pułtusk):

-oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków:

nieruchomość gruntowa położona w Pułtusku obręb 23, oznaczona numerem działki 98/7,

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OS1U/00057525/6,

– powierzchnia nieruchomości:  0,0032 ha,

– opis nieruchomości:  nieruchomość gruntowa, teren częściowo utwardzony asfaltem, w pozostałej części porośnięty roślinnością trawiastą,

– przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działka znajduje się na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pułtusk działka stanowi teren zabudowy gospodarczej,

– cena nieruchomości:

cena  prawa własności opisanej nieruchomości gruntowej wynosi  4 960 zł

cena  prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości  wynosi  2 640 zł,

– informacje o przeznaczeniu do zbycia: zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym, pierwszeństwo w nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie
  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.

Termin składania wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2 wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18 stycznia 2023 r. do dnia 7 lutego 2023 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, a także zamieszczenie wykazu na stronach internetowych urzędu (www.powiatpultuski.pl. oraz BIP), a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. Ponadto wykaz przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu w celu jego zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

JAN ZALEWSKI
STAROSTA PUŁTUSKI