Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) Starosta  Pułtuski  podaje  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie (Zarządzenie Nr 488 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  w użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie 0014, miasto Pułtusk):

– oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków: działka nr 269, położona w Pułtusku obręb 14, 
– powierzchnia przeznaczona do użyczenia: 0,0034 ha,
– nr  KW:  OS1U/00055736/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych,
– opis nieruchomości: powierzchnia 0,0034 ha  przeznaczona do użyczenia stanowi część nieruchomości  położonej w Pułtusku obręb 14, zajętej pod kanał,
– przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:  podjęcie działań związanych z modernizacją sieci pomiarowo-obserwacyjnej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej,
– okres użyczenia: 5 lat,
– termin zagospodarowania:  od dnia zawarcia umowy użyczenia,
– informacje  o przeznaczeniu do użyczenia: powierzchnia 0,0034 ha  z działki nr 269 położonej w Pułtusku obręb 14, przeznaczona do użyczenia na rzecz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej –  Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12 stycznia 2022 r. do dnia 1 lutego 2022 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, a także zamieszczenie wykazu na stronach internetowych urzędu (www.powiatpultuski.pl. oraz BIP), a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest  nieruchomość. Ponadto wykaz przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu w celu jego zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.