Wybrano wykonawcę przebudowy drogi powiatowej na odc. Bylice-Klukowo

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, 12 lutego 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Pułtusku a firmą DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic na realizację przebudowy drogi powiatowej w gm. Świercze na odcinku Bylice – Klukowo. Wartość prac to 3.939.393,93 zł . W ramach zadania zostanie przebudowane 4100 mb nawierzchni drogi (z poszerzeniem jej do 6 m),  177 mb chodnika w m. Klukowo, budowa peronów przystanków autobusowych i przejść dla pieszych z ich doświetleniem. Ponadto, zostaną odtworzone  pobocze i rowy odwadniające oraz przebudowane 2 przepusty pod drogą. Planowany termin realizacji prac –  I połowa 2018 r