W powiecie pułtuskim zakończyła się kwalifikacja wojskowa

W dniach 1 – 15 czerwca na terenie powiatu pułtuskiego została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Jej głównym celem było określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegającym temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszającym się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej orzekającej o zdolności do służby wojskowej była Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku będąca filią Akademii Finansów i Biznesu Vistula.
W tym roku do kwalifikacji zostało wezwanych 241 mężczyzn urodzonych w 2003 r., 71 mężczyzn z roczników 1998–2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz 5 kobiet urodzonych w latach 1998–2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.
Ogółem zgłosiły się 254 osoby, w tym 16 mężczyzn z roczników starszych, 3 mężczyzn w trybie ochotniczym i 9 kobiet (w tym 5 w trybie ochotniczym).

Osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji z urzędu przeniósł do rezerwy z dniem, w którym orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stało się ostateczne (14 dni od dnia otrzymania), o ile nie zgłosiły one sprzeciwu w tej sprawie.
Pozostałe osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. W przypadku powiatu pułtuskiego jest to Wojskowe Centrum Rekrutacji mieszczące się w Wyszkowie przy ul. Serockiej 5. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia 60 roku życia.

Ponadto obowiązkowi stawienia się mogą być poddane:

  • Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będą studentkami lub absolwentkami szkół wyższych;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej

Powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie działające podczas kwalifikacji wojskowej ustalają następujące kategorie zdrowia:

AZdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o których mowa w art. 129 ustawy o obronie Ojczyzny, a także  zdolność do odbywania służby zastępczej.

BCzasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju.

DNiezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w kategorii zdrowia „A” w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

ETrwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji przysługuje odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Orzeczenie to może być zmienione przez wojewódzką komisję lekarską również z urzędu, jeżeli zostało wydano z naruszeniem przepisów prawa.