Umowa na budowę mostu oraz przebudowę drogi powiatowej podpisana

W środę 11 sierpnia br.  podpisano umowę pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a Przedsiębiorstwem Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej, wyłonionym w drodze przetargu na  „Budowę mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany- Ostaszewo na odcinku Gzy- Borza Strumiany”. W ramach inwestycji zostanie wybudowany most w m. Borza Strumiany. Zadanie obejmuje również przebudowę drogi dojazdowej do mostu oraz realizację niezbędnych prac zapewniających właściwe odwodnienie korpusu drogowego, wymianę warstw konstrukcyjnych oraz nową nawierzchnię jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6 m, a także wykonanie chodnika, zjazdów, poboczy i kanału technologicznego.

Wartość inwestycji: 2 540 984,27 zł.
Inwestycja współfinansowana z Ministerstwa Infrastruktury ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie: 1 347 380,00 zł.
Termin wykonania: max. 120 dni od daty podpisania umowy.