Archiwa tagu: ogłoszenie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego przeznaczonych do zbycia w formie darowizny – obręb 20 m. Pułtusk

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/241/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny:

Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków Powierzchnia w ha Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
1. Obręb 20 m. Pułtusk dz. nr ewid. 14/23 0,0225 OS1U/00000732/6
2. Obręb 20 m. Pułtusk dz. nr ewid. 15/1 0,5032 OS1U/00000732/6
3. Obręb 20 m. Pułtusk dz. nr ewid. 15/2 0,2361 OS1U/00000732/6

Zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.)  „drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.”

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10.05.2022 r. do dnia 01.06.2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz zamieszczenie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku: www.powiatpultuski.pl i bip.powiatpultuski.pl, a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat pułtuski.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego przeznaczonych do zbycia w formie darowizny – obręb Lutobrok, gm. Zatory

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/242/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny, Zarząd Powiatu  w Pułtusku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny:

Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków Powierzchnia w ha Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
1. Obręb Lutobrok, gm. Zatory dz. nr ewid. 203/2 1,58 OS1U/00052248/5

 

Zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.)  „drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.”

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10.05.2022 r. do dnia 01.06.2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz zamieszczenie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku: www.powiatpultuski.pl i bip.powiatpultuski.pl, a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat pułtuski.

INFORMACJA o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2052, ze zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów:

1) GZY i SULNIKOWO, gmina Gzy,
2) GODACZE, KLUKOWO i WYRZYKI, gmina Świercze,
3) CIEŃSZA i KRUCZY BOREK, gmina Zatory,

zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UF/UM/CG/1209/2021 z dnia 24.08.2021 roku.

Wykonawcą powyższych prac jest firma:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o.
z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – działka nr 67/2 w obrębie 28 miasta Pułtusk

Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 67/2 w obrębie 28 miasta Pułtusk, której stan prawny jest nieuregulowany. Ograniczenie korzystania z ww. nieruchomości wynika z wykonania czynności związanych z budową sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości proszone
są o zgłoszenie tych praw do Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 w formie pisemnej za pomocą przesyłki pocztowej bądź elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP tut. Starostwa.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.