Archiwa tagu: ogłoszenie

Ogłoszenie o II przetargu na zbycie działki nr 128/2 położonej w obrębie Borza Strumiany, gm. Gzy

ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Borza Strumiany gmina Gzy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 128/2 o powierzchni 0,0536 ha, KW Nr OS1U/00044661/7. 

Nieruchomość w części jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona jest symbolem 10 MN/U z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, w części nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jest wykazana jako droga.

Nie wyklucza się przebiegu przez nieruchomość urządzeń infrastruktury technicznej. Koszty ewentualnej przebudowy urządzeń infrastruktury znajdujących się na nieruchomości nie będą obciążały Powiatu Pułtuskiego.

Na nieruchomości znajduje się drzew Czytaj więcej

Informacja o negatywnym wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 128/2, położonej w obrębie Borza Strumiany, gm. Gzy

Zarząd Powiatu w Pułtusku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.09.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Borza Strumiany, gm. Gzy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 128/2 o powierzchni 0,0536 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OS1U/00044661/7.

Do przetargu został dopuszczony 1 uczestnik, który w wymaganym terminie, tj. do dnia 15.09.2021 r., dokonał wpłaty wadium w wysokości 1 000,00 zł. Osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu nie było.

Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 06.08.2021 r. cena wywoławcza wynosiła 10 000,00 zł.

W toku licytacji, po trzecim wywołaniu uczestnik przetargu nie zaoferował ceny ponad cenę wywoławczą. W związku z tym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

INFORMACJA o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2052, ze zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów:

1) GZY i SULNIKOWO, gmina Gzy,
2) GODACZE, KLUKOWO i WYRZYKI, gmina Świercze,
3) CIEŃSZA i KRUCZY BOREK, gmina Zatory,

zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UF/UM/CG/1209/2021 z dnia 24.08.2021 roku.

Wykonawcą powyższych prac jest firma:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o.
z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

Czytaj więcej

Informacja Starosty Pułtuskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Ciółkowo Małe, Ciółkowo Rządowe, Mokrus, Obryte, Rozdziały, Sokołowo Parcele, Ulaski, Zambski Stare, gmina Obryte

Na podstawie art. 24a ust. 8, 9, 10 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2052, ze zm.) Starosta Pułtuski informuje, co następuje.

Dane objęte modernizacją, zawarte w projektach operatów opisowo-kartograficznych, opracowanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Ciółkowo Małe, Ciółkowo Rządowe, Mokrus, Obryte, Rozdziały, Sokołowo Parcele, Ulaski, Zambski Stare, gmina Obryte, powiat pułtuski, wyłożonych do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, w dniach od 10 maja 2021 roku do 28 maja 2021 roku, stają się danymi ewidencji gruntów i budynków
i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Czytaj więcej

Informacja Starosty Pułtuskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Skarżyce, Winnica, Zbroszki, gmina Winnica i obrębów: Pobyłkowo Małe i Pobyłkowo Duże, gmina Pokrzywnica

Na podstawie art. 24a ust. 8, 9, 10 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2052, ze zm.) Starosta Pułtuski informuje, co następuje.

Dane objęte modernizacją, zawarte w projektach operatów opisowo-kartograficznych, opracowanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Skarżyce, Winnica, Zbroszki, gmina Winnica, powiat pułtuski i obrębów: Pobyłkowo Małe, Pobyłkowo Duże, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski, wyłożonych do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, w dniach od 10 maja 2021 roku do 28 maja 2021 roku, stają się danymi ewidencji gruntów i budynków
i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – działka nr 67/2 w obrębie 28 miasta Pułtusk

Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 67/2 w obrębie 28 miasta Pułtusk, której stan prawny jest nieuregulowany. Ograniczenie korzystania z ww. nieruchomości wynika z wykonania czynności związanych z budową sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości proszone
są o zgłoszenie tych praw do Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 w formie pisemnej za pomocą przesyłki pocztowej bądź elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP tut. Starostwa.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.