Rzeczy znalezione

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY z 16.10.2018 r. [PDF, 108 KB]

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusku realizuje w imieniu Starosty Pułtuskiego zadania z zakresu spraw dotyczących rzeczy znalezionych.

Adres:
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, piętro – pok. 2.15
06-100 Pułtusk
tel. 23 306-71-12

Godziny pracy:

 • poniedziałek           8.00 – 17.00
 • wtorek – czwartek   8.00 – 16.00
 • piątek                        8.00 – 15.00

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. poz.397)
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr16, poz. 93 ze zm.);
 • zarządzenie nr 14/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie: przechowywania rzeczy znalezionych.

Podstawowe informacje:

Do Wydziału Organizacji i Nadzoru przyjmowane są do przechowywania rzeczy znalezione, za wyjątkiem:

 • rzeczy znalezionych w budynkach publicznych (innych niż Starostwo Powiatowe w Pułtusku) lub innych pomieszczeniach otwartych dla publiczności, środkach transportu publicznego – znalazca zobowiązany jest wówczas oddać rzecz zarządcy budynku lub pomieszczenia albo zarządcy środka transportu publicznego,
 • sprzętu i ekwipunku wojskowego, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo – nadawczej, dokumentów wojskowych (legitymacje, książeczki lub zaświadczenia wojskowe, karty powołania lub mapy wojskowe), dowodów osobistych, tymczasowych zaświadczeń tożsamości, paszportów, dokumentów podróży – znalazca powinien niezwłocznie oddać znalezioną rzecz lub dokument najbliższej jednostce Policji,
 • dokumentów wojskowych wystawionych przez wojskowe komendy rejonowe – znalazca powinien niezwłocznie oddać znaleziony dokument najbliższej wojskowej komendzie uzupełnień.

Wydział Organizacji i Nadzoru podejmuje czynności zmierzające do odszukania właściciela rzeczy i powiadomienia go o odnalezieniu rzeczy. Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela jego posiadania. Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy i pod warunkiem uiszczenia opłaty m.in. z tytułu kosztów przechowywania, utrzymania jej w należytym stanie (§9 rozporządzenia).

Inne uwagi:

Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, które nie zostaną przez uprawnionego odebrane w ciągu roku od dnia wezwania go przez właściwy organ, a w razie niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od ich znalezienia, stają się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy stają się po upływie tych samych terminów własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli rzeczy są przechowywane przez organ państwowy, znalazca może je odebrać za zwrotem kosztów (art. 187 Kodeksu cywilnego).

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Wydziału Organizacji i Nadzoru muszą określić:

 1. jaka rzecz (przedmiot) zastał zgubiony, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne, a także
 2. przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).