Raport o stanie Powiatu Pułtuskiego za 2018 rok

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu.

W debacie nad raportem o stanie Powiatu Pułtuskiego
mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie przyjmowane jest w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Pułtusku , ul. Marii Skłodowskiej — Curie 11 (pokój nr 2.28)

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Sesja Rady Powiatu w Pułtusku odbędzie się
5 czerwca 2019r. godz. 15.00

 Załączniki:
– Raport o stanie Powiatu Pułtuskiego za 2018 rok
– Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia 

Porządek VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku:

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku