Przypomnienie o obowiązku sporządzania informacji o zmianach zasobów złóż kopalin

Starosta Pułtuski przypomina o obowiązku corocznego sporządzania przez przedsiębiorców wydobywających kopaliny, informacji o zmianach zasobów złóż kopalin.

Zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2126 ze zm.) przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu, tj. staroście lub marszałkowi oraz państwowej służbie geologicznej.

Wypełnione formularze (Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4) należy przesłać do dnia 15 marca 2019 r., na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
Program Geologia Złożowa i Gospodarcza,
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

dla przedsiębiorców posiadających koncesję wydaną przez Starostę Pułtuskiego na adres:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11
06-100 Pułtusk

dla przedsiębiorców posiadających koncesję wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PIG-PIB, zostały zamieszczone wskazówki
dla wypełniających formularze oraz wzory formularzy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone
na tematycznej stronie internetowej PIG-PIB „Surowce mineralne Polski”w zakładce Informacje
dla użytkowników złóż.
Zebrane od użytkowników złóż dane zostaną wykorzystane do sporządzenia „Bilansu zasobów złóż kopalin
w Polsce”. Opracowanie to wydawane jest co roku przez państwową służbę geologiczną, a finansowane
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.