Przekazanie aktów powierzenia stanowisk dyrektorskich

W związku z nierozstrzygniętymi konkursami na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego, Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (Mazowiecki Kurator Oświaty) powierzył te stanowiska wyznaczonym kandydatom:
– stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku, na lata 2019-2024, Agnieszce Kowalskiej,
– stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, na lata 2019-2024, Annie Kmiołek-Gizarze.