PROCEDURA DOTYCZĄCA UCHWALENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2019

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PUŁTUSKU O OGŁOSZENIU KONSULTACJI

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 5 października 2018r. postanowił ogłosić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie „ Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2019.”, zwanego dalej Programem Współpracy .

Do udziału w konsultacjach uprawnione będą organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz. 450, ze zm.) mające swoją siedzibę na terenie powiatu pułtuskiego lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

Celem konsultacji będzie wyrażenie i poznanie opinii ww. podmiotów lub zgłoszenie propozycji zmian w Programie Współpracy.

Okres konsultacji: od 12 października 2018r. do 25 października 2018r.

Konsultacje będą prowadzone w dwóch formach:

  1. bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450, ze zm.) mające swoją siedzibę na terenie powiatu pułtuskiego lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego;
  2. zbieraniu opinii lub propozycji zmian złożonych na formularzu konsultacji w formie pisemnej, które należy składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pułtusku lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@powiatpultuski.pl z dopiskiem (na kopercie lub w tytule e-maila) KONSULTACJE: „Program Współpracy na rok 2019”.

Projekt Programu Współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku www.bip.powiatpultuski.pl , na stronie internetowej  www.powiatpultuski.pl oraz będzie dostępny w siedzibie urzędu.

Nie będą uwzględniane opinie i propozycje zmian zgłoszonych niezgodnie z ww. formą, terminem, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/204/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych niniejsza informacja podana jest do wiadomości publicznej na 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji .

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz. 450, ze zm.) nakłada obowiązek współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych i uchwalanie przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

W związku z art. 5 ust.5 ww. ustawy, Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2019.

STAROSTA
/-/ Jan Zalewski

Załączniki:
1) FORMULARZ KONSULTACJI [PDF; 124 KB]
2) OŚWIADCZENIE [PDF; 9,86 KB]
3) PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU W SPRAWIE UCHWALENIA „ Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2019.” [PDF; 1,31 MB]
4) UCHWAŁA NR 640/2018 ZARZĄDU POWIATU W PUŁTUSKU Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2018 R. W SPRAWIE ROZPOCZĘCIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH [PDF; 538 KB]