Powiat Pułtuski zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Przeprowadzenie spotkań i rozmów indywidualnych nt. cyberprzestrzeni z uczniami i nauczycielami LO im. P. Skargi w Pułtusku”

Spotkania realizowane są w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji
kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” działania 10.1
„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” poddziałania 10.1.1 „Edukacja
ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Załącznik 1 – Formularz ofertowy II (48,9 KB) Z

ałącznik 4 – Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału

Zapytanie ofertowe II (PDF 2 913KB)