Powiat Pułtuski pozyskał dofinansowanie w kwocie 344.537,50 zł

Powiat Pułtuski pozyskał dofinansowanie w kwocie 344.537,50 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, w tym w szkołach zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Wsparcie skierowane będzie do 220 uczniów i 20 nauczycieli
Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku.

W ramach projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia dla uczniów i nauczycieli:

  1. Warsztaty, wykłady i laboratoria dla uczniów mające na celu wzrost ich kompetencji kluczowych
    w procesie uczenia się przedmiotów fizyka i geografia,
  2. Wykłady dla nauczycieli na temat nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotów fizyki i geografii oraz metody eksperymentu,
  3. Doposażenie w pomoce dydaktyczne, sprzęt dydaktyczny i narzędzia TIK pracowni geograficznej
    i fizycznej,
  4. Koła zainteresowań, wycieczki, wizyty studyjne związane z podniesieniem wiedzy z zakresu fizyki
    i geografii.

 Projekt realizowany będzie od 1 września 2018r. do 30 czerwca 2020r.