Podpisanie umowy na budowę drogi relacji Lipniki Stare- Gromin

21 października 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Przedsiębiorstwem Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej wyłonionym w drodze przetargu. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi relacji Lipniki Stare- Gromin od km 0+000 do km 1+813.

  • Zadanie obejmuje wykonanie: robót ziemnych, stabilizacji podłoża cementem, podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej o szerokości 6,00m , poboczy obustronnych z kruszywa łamanego o szerokości 1,00m, rowów odwadniających, zjazdów publicznych i indywidualnych wraz z przepustami i oznakowanie pionowe.
  • Wartość robót budowlanych: 2.758.550,16 zł brutto
  • Nadzór nad realizacją inwestycji sprawować będzie firma ROSBUD Robert Rosiński: 20.910,00 zł brutto
  • Łączna wartość inwestycji: 2.779.460,16 zł brutto
  • Zadanie współfinansowane ze Funduszu Leśnego ze środków budżetu Lasów Państwowych: 1 370 000,00 zł