PIERWSZE POSIEDZENIE KONWENTU STRATEGICZNEGO

22 czerwca 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie (z trzech planowanych) Konwentu Strategicznego ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego do 2030 roku. Spotkaniu przewodniczyła Pani Beata Jóźwiak – Wicestarosta Pułtuski. W spotkaniu udział wzięli Radni Rady Powiatu, przedstawiciele gmin, przedstawiciele administracji pracujący w obszarach infrastruktury drogowej, budownictwa, geodezji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, rynku pracy, pomocy społecznej, oświaty, policji, straży pożarnej, organizacji pozarządowych oraz lokalni przedsiębiorcy.

Uczestnicy spotkania przeprowadzili wspólnie analizę mocnych i słabych stron powiatu oraz analizę szans i zagrożeń związanych z jego rozwojem, a także wzięli udział w badaniu ankietowym dotyczącym sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu.

Prace członków konwentu posłużą identyfikacji aktualnych potencjałów rozwojowych powiatu oraz wytyczeniu priorytetowych zadań do realizacji do roku 2030. Nowa strategia będzie odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb i aspiracji społeczności lokalnej naszego regionu.

Organizacja konwentów jest integralnym elementem procesu budowy strategii w największym stopniu nastawionym na wysłuchanie i rozwinięcie koncepcji pochodzących od kluczowych podmiotów, w tym przede wszystkim od przedstawicieli powiatu, gmin, lokalnych przedsiębiorców, policji, straży pożarnej, organizacji pozarządowych, oraz innych organizacji i osób zainteresowanych uczestnictwem w procesie budowy strategii.

Tak przyjęty partycypacyjny (łączący perspektywę ekspercką i społeczną) model pracy nad strategią stwarza możliwość przedstawienia uwag, opinii i propozycji zapisów do dokumentów strategicznych partnerom społecznym i gospodarczym, także wszystkim zainteresowanym obywatelom. Niewątpliwie takie współuczestnictwo przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku administracji publicznej i transparentności podejmowanych przez nią działań oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Kolejne posiedzenie Konwentu Strategicznego odbędzie się w 20 lipca 2016 r. o godz.10.00 w sali przy ulicy Daszyńskiego 19 w Pułtusku.
Serdecznie zapraszamy.

Zarząd Powiatu w Pułtusku zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu do wypełnienia kwestionariusza ankiety sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu dostępnego poniżej.

ANKIETA

IMG_2946

IMG_2955

IMG_2956