101 rocznica Niepodległej Polski Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie Stypendia Starosty 2019 Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu dla Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

4 LISTOPADA ODDAJ KREW DLA 12-LETNIEGO KRYSTIANA

4 LISTOPADA ODDAJ KREW DLA 12-LETNIEGO KRYSTIANA

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Kropla życia” w Pułtusku apeluje o oddanie krwi dla 12-letniego Krystiana mieszkańca powiatu pułtuskiego chorego na białaczkę.
Pobór krwi odbędzie się w poniedziałek, 4 listopada w godz. 9:00-13:00 w ambulansie ustawionym na pułtuskim rynku – okolice dzwonnicy.
Nie liczy się grupa krwi, liczy się chęć pomocy i gest solidarności z osobą, która jest w potrzebie.
Przyjdź, pokaż Krystianowi, że wspierasz go w walce z chorobą.

Europejskie Dni Pracodawców 2019

Europejskie Dni Pracodawców 2019 W dniu 24 października 2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku, odbyło się spotkanie z okazji Europejskich Dni Pracodawców – ogólnoeuropejskiej inicjatywy Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia, w którą corocznie włącza się Starosta Pułtuski i Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku, we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało 60 pracodawców z sektora prywatnego i publicznego, a także członkowie Rady Rynku Pracy. Spotkanie było okazją do wręczenia podziękowań za dotychczasową współpracę na rzecz lokalnego rynku pracy oraz rozwoju gospodarczego powiatu pułtuskiego. Uczestnicy wysłuchali ciekawych prezentacji: „Pracodawca mentorem dla młodzieży w drodze do kwalifikacji i rozwijania własnej działalności gospodarczej” – przedstawionej przez Pana Janusza Borzyńskiego, Dyrektora Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz „Powiatowe Urzędy Pracy w strukturach Publicznych Służb Zatrudnienia – rola i zadania”- wygłoszonej przez Panią Agatę Łojek, Zastępcę |Dyrektora PUP w Pułtusku.
Składamy ogromne podziękowania Panu Sławomirowi Białczak, który – jak co roku – uświetnił uroczystość wyrobami ze swojej Piekarni. Czytaj więcej

Informacja o XVI KWEŚCIE NA RENOWACJĘ ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW

Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Wicestarosta Beata Józwiak zapraszają do włączenia się w XVI kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków, która odbędzie się 1 listopada 2019 r. na cmentarzu Świętego Krzyża w Pułtusku. Pieniądze zbierane będą przy bramie głównej i bramach bocznych.
Po raz pierwszy odbędzie się również kwesta na I cmentarzu, gdzie członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty będą zbierać datki na odnowienie niszczejących grobów żołnierskich.

 

Narada przewodniczących powiatowych/miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na Mazowszu

W dniach 14-15 października 2019r. w Pułtusku odbyła się Narada przewodniczących powiatowych/miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na Mazowszu

W naradzie wzięło udział 31 osób z 29 powiatowych/miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na Mazowszu. Gośćmi honorowymi były Panie Dyrektor Anna Olszewska i Dyrektor Kinga Jura z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Program narady obejmował:
– procedury orzecznicze związane z prowadzonymi postępowaniami w sprawie wydania orzeczeń.
– uzasadnienie orzeczeń jako element prawidłowego sporządzania decyzji administracyjnej – omówienie nieprawidłowości odnotowanych w trybie kontroli i podczas analizy akt spraw w trybie odwoławczym.
– nowe rozwiązania w SI EKSMOON – szczegółowe omówienie poszczególnych funkcjonalności, z wykorzystaniem wersji testowej systemu (moduł powiatowy).
– jakość materiału dowodowego w postępowaniu o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i wskazaniach do ulg i uprawnień. Czytaj więcej

Z A W I A D O M I E N I E o XI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088) zwołuję XI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 30 października 2019r. (środa) o godz. 14.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11. Czytaj więcej

Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu dla Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego

18 października podczas Gali Jubileuszu 20-lecia Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Starosta Pułtuski – Jan Zalewski otrzymał Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu za wieloletnie osiągnięcia w działaniach na rzecz dobra wspólnego i polityki społecznej.
Fundacja Akademia Polskiego Sukcesu jest od 1990 roku rozszerzeniem działań promocyjnych, prowadzonych przez Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu . Co roku Kapituła Medalu przyznaje odznaczenia osobom, które w sposób istotny wpływają na rozwój gospodarki, wykazują zaangażowanie społeczne i podejmują działania na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Medale APS przyznawane są w czterech kategoriach (medal złoty z diamentem, złoty medal, srebrny medal oraz medal brązowy) i są prestiżowymi nagrodami, które stanowią wyróżnienie dla firm pod względem marki i jakości świadczonych usług.

 

Nabór osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie ”Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli”

Flagi

POWIAT PUŁTUSKI
realizuje projekt: ”Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli”

Finansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Dofinansowanie projektu z UE: 581 392,28 PLN

Okres realizacji projektu: od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Głównym celem projektu jest:
• Podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli podczas staży i szkoleń typu job shadowing w przedsiębiorstwach portugalskich;
• Uzyskanie europejskiego certyfikatu Europass-Mobilność;
• Poprawa efektów kształcenia zawodowego w szkołach;
• Poprawa zidentyfikowanych potrzeb uczniów i nauczycieli dot. kształcenia zawodowego;
• Zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli;
• Wymiana dobrych praktyk;
• Nauczanie i uczenie się języków obcych;
• Motywowanie do dalszego doskonalenia się.
Projekt skierowany jest do:
• Uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku na kierunkach kształcenia klas III: technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista;
• Uczniów Zespołu Szkół im. B.Prusa w Pułtusku na kierunkach kształcenia: technik organizacji reklamy -klasa III, technik usług gastronomicznych – klasa III, technik fryzjer – klasa II;
• Nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół im. B.Prusa w Pułtusku i Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. Czytaj więcej