OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PUŁTUSKU

W poniedziałek, 19 lutego 2018 r. dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) w Pułtusku. Symboliczną wstęgę przecięli: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska , Minister Środowiska Henryk Kowalczyk,  Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Cienkowski,  Dyrektor Domu Łukasz Ruszkowski oraz przedstawiciele- uczestników i rodzin uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

W nowym miejscu – przy ul. Białowiejskiej 5 placówka funkcjonuje już od 15 grudnia 2017 r. Przeniesienie ŚDS do nowej, większej, spełniającej najwyższe standardy siedziby było możliwe dzięki pozyskaniu przez samorząd powiatu pułtuskiego środków finansowych z budżetu państwa na rozbudowy i przebudowy budynku „A” Starostwa Powiatowego w Pułtusku wraz ze zmianą sposobów użytkowania na: Środowiskowy Dom Samopomocy oraz realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. na roboty budowlane (800.000 zł) i wyposażenie (100.000 zł). Łączna wartość całej inwestycji to:  1.559.480,26 zł.

Na ok. 500 m2 powierzchni użytkowej znajdują się m.in. sala poradnictwa psychologicznego, sale terapii: majsterkowo-ogrodniczej, kulinarnej, kulturalno-oświatowej, ruchowej, plastyczno-krawieckiej, komputerowej, pokój wyciszenia, jadalnia, szatnia, łazienki. Poza terapiami zajęciowymi w Domu prowadzone są treningi: funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego. Obecnie uczestnikami Domu jest 60 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych.

Do 15 grudnia ubiegłego roku, Dom mieścił się w pomieszczeniach wynajmowanych od Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Pułtusku o łącznej powierzchni użytkowej ok. 250 m2 i obejmował pomocą 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Koncepcja stworzenia nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy, zrodziła się w związku z przeniesieniem Starostwa Powiatowego do budynku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 i uzasadniona była zarówno względami ekonomicznymi jak i społecznymi tj. koniecznością zapobieżenia naturalnemu zniszczeniu nieużytkowanego budynku oraz jego dewastacji, jak również odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu wsparcie.

Główny budynek byłej siedziby Starostwa, o pow. użytkowej ok. 400 m2 wybudowany był w latach 80-tych XX w. W ramach inwestycji dokonano rozbudowy i przebudowy polegającej m.in. na wydzieleniu bądź stworzeniu nowych pomieszczeń, usunięciu barier architektonicznych i dostosowaniu obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami m.in. wykonano nową klatkę schodową, łazienki, poszerzono otwory drzwiowe, wykonano szyb dźwigowy i zamontowano windę przystosowaną do transportu osób na wózkach inwalidzkich. Wykonano nowe przyłącza – wodne, kanalizacyjne, gazu ziemnego oraz nowe wewnętrzne instalacje techniczne. Przeprowadzono gruntowną termomodernizację budynku – wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano docieplenie ścian budynku, wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Po zakończeniu prac budowlanych dokonano uzupełnienia wyposażenia Domu m.in. o nowe meble i urządzenia, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt gospodarstwa domowego.