Osoby niesłyszące

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Osoby niesłyszące – przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Pułtusku – mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Chęć skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić trzy dni przed planowaną wizytą.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (j.t.Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428).

W celu skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy dokonać zgłoszenia co najmniej na 3 dni przed planowaną wizytą w jednej z następujących form:

  • osobiście w Sekretariacie Starosty Pułtuskiego,
  • telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 23 306-71-01,
  • wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając e-mailem na adres: sekretariat@powiatpultuski.pllub faksem na nr: 23 306 -71-09.

Z uwagi na znajomość języka migowego w stopniu podstawowym, prosimy Państwa o wyrozumiałość