OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA WYBÓR PARTNERA DO PROJEKTU

Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs na partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o konkursiepobierz
Regulamin konkursupobierz
Formularz ofertypobierz