Ogłoszenie o II przetargu na zbycie działki nr 128/2 położonej w obrębie Borza Strumiany, gm. Gzy

ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Borza Strumiany gmina Gzy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 128/2 o powierzchni 0,0536 ha, KW Nr OS1U/00044661/7. 

Nieruchomość w części jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona jest symbolem 10 MN/U z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, w części nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jest wykazana jako droga.

Nie wyklucza się przebiegu przez nieruchomość urządzeń infrastruktury technicznej. Koszty ewentualnej przebudowy urządzeń infrastruktury znajdujących się na nieruchomości nie będą obciążały Powiatu Pułtuskiego.

Na nieruchomości znajduje się drzewostan dąb bezszypułkowy oraz lipy. Ewentualne usunięcie drzew nie będzie obciążało Powiatu Pułtuskiego.

Cena wywoławcza – 8 000,00 zł (w tym 23% VAT)

Wadium – 800 zł

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 22.11.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, Sala Rady (sala nr 1.38 parter).

Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej najpóźniej w dniu 17.11.2021 r. w Punkcie Kasowym w siedzibie Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku lub na konto Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 71 1020 1592 0000 2102 0263 7148.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu. Przystąpienie do przetargu wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami.
W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. W przypadku osoby upoważnionej do reprezentowania osoby prawnej podlegającej wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wymagane jest okazanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej aktualnego wypisu z KRS.
Na wypadek niedokonania przez bank przelewu wadium wpłaconego przez osobę zamierzającą wziąć udział w niniejszym przetargu, zaleca się posiadanie przy sobie dowodu jego wpłaty.

W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich, brak wpisów w działach III i IV księgi wieczystej Kw Nr OS1U/00044661/7 i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. W razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu i po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku zapłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, Zarząd Powiatu w Pułtusku może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

I przetarg ustny nieograniczony z dnia 20.09.2021 r. na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena sprzedaży nie może być rozłożona na raty, a dokonanie jej zapłaty wymagane jest jednorazowo najpóźniej w przeddzień zawarcia aktu notarialnego.

Zarząd Powiatu w Pułtusku może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży udziela Aleksandra Kazimierczak, tel. 23 306 71 44