OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PUŁTUSKU  O OGŁOSZENIU KONSULTACJI

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 19 września 2016 r. postanowił ogłosić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, zwanego dalej Programem Współpracy.

         Do udziału w konsultacjach uprawnione będą organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) mające swoją siedzibę na terenie powiatu pułtuskiego lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

         Celem konsultacji będzie wyrażenie i poznanie opinii ww. podmiotów lub zgłoszenie propozycji zmian w Programie Współpracy.

Okres konsultacji: od 6 października 2016 r. do 20 października 2016 r.

Konsultacje będą prowadzone w dwóch formach:

1) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, ze zm.) mające swoją siedzibę na terenie powiatu pułtuskiego lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego;

2) zbieraniu opinii lub propozycji zmian złożonych na formularzu konsultacji w formie pisemnej, które należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pułtusku lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@powiatpultuski.pl. z dopiskiem (na kopercie lub w tytule e-maila) KONSULTACJE: „Program Współpracy na rok 2017”.

         Projekt Programu Współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku www.bip.powiatpultuski.pl, na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl oraz będzie dostępny w siedzibie urzędu.

         Nie będą uwzględniane opinie i propozycje zmian zgłoszonych niezgodnie z ww. formą, terminem, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

         Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/204/2013 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych niniejsza informacja podana jest do wiadomości publicznej na 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.

Uzasadnienie:

            Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, ze zm.) nakłada obowiązek współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych i uchwalanie przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

W związku z art. 5a ust.1 ww. ustawy Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

WICESTAROSTA
/-/ Beata Jóźwiak

Dokumenty do pobrania:

  • Uchwała Nr 282/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 19 września 2016 r.  w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych –pobierz
  • Formularz konsultacji (załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych) –pobierz
  • Oświadczenie – pobierz
  • Projekt uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 – pobierz