Odbiór drogowej inwestycji w miejscowości Mystkówiec-Kalinówka

Odbiór drogi w miejscowości Mystkówiec-Kalinówka

Dobiegła końca kolejna drogowa inwestycja Samorządu Powiatu Pułtuskiego – budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka (gmina Zatory). We wtorek 10 stycznia dokonano odbioru prac. W spotkaniu w Mystkówcu wziął udział Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk wraz z radnymi – Włodzimierzem Kaczmarczykiem i Pawłem Brodzkim oraz Wójt Gminy Zatory Grzegorz Falba, Przewodnicząca Rady Gminy Zatory Zofia Drabczyk, a także przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku z dyrektorem Markiem Kamińskim, a także Inspektor Nadzoru Budowlanego Dariusz Zieliński.

Celem realizacji tej inwestycji była budowa mostu z obustronnymi chodnikami i rozbudowa drogi powiatowej o szerokości 6 m z nawierzchnią asfaltową, a także wykonanie pobocza z kruszywa łamanego wraz z przyległymi zjazdami. Wykonawcą inwestycji była firma Drogi i Mosty Jana Kaczmarczyka z Kacic. Łączny koszt zadania wyniósł 2 845 133, 82 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 905 000,00 zł.
Zakres prac obejmował wycinkę kolidujących krzewów oraz odmulenie rowów, wykonanie wykopów i nasypów, wykonanie nowych warstw podbudowy pod poszerzeniami jezdni, budowę mostu, ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni jedni, ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno- bitumicznej, wykonanie zjazdów na przyległe działki oraz wykonanie pobocza z kruszywa łamanego.
Realizacja inwestycji przyczyniła się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa ruchu, ale także skutecznego odprowadzenia wód opadowych na tym odcinku drogi powiatowej. Stworzono dogodne warunki komunikacyjne, ponadto poprawiło się bezpieczeństwo ruchu kołowego i ruchu pieszych w obrębie drogi. Warto zaznaczyć, że przeprowadzona inwestycja miała także wpływ na poprawę estetyki i funkcjonalności tej części wsi Mystkówiec-Kalinówka.