Obowiązki właściciela lasu

Obowiązki właściciela lasu uregulowane zostały w art. 13 ustawy o lasach (Dz. U. 2020, poz. 1463 ze zm.). Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:

  • zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;
  • ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;
  • pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;
  • przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji o której mowa w art. 19 ust. 3;
  • racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez: pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

Zgodnie z ustawą o lasach, gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi się na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasu.  Jest to dokument opisujący las i grunty przeznaczone do zalesienia oraz określający zadania z zakresu gospodarki leśnej (ilość drewna przewidzianego do wycięcia, rozmiar zalesień i odnowień, pielęgnowanie i ochronę lasu, w tym również ochronę p-poż). Uproszczone plany urządzenia lasu sporządzane są na okres 10 lat. W lasach, dla których nie ma opracowanych takich planów, zadania niezbędne do wykonania ustala się w drodze decyzji administracyjnej. Plany te sporządzane są na zlecenie i koszt starostw. Uproszczone Plany Urządzenia Lasu i Inwentaryzacje Stanu Lasu obejmują większość miejscowości położonych na terenie powiatu pułtuskiego

Drewno pozyskane w lasach prywatnych podlega ocechowaniu. Cechowanie drewna, jest czynnością poprzedzającą wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna, umożliwiającą identyfikację drewna (pomiar miąższości, określenie gatunku, rodzaju sortymentu) określającą jego właściciela oraz potwierdzającą prawidłowość jego pozyskania. Świadectwo legalności pozyskania drewna stanowi, że właściciel pozyskał drewno zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o lasach.

Porozumieniem nr 6 z dnia 31.12.2020 r. starosta pułtuski powierzył sprawowanie nadzoru nad lasami należącymi do osób prywatnych i wspólnot gruntowych Nadleśniczemu Nadleśnictwa Pułtusk. W związku z powyższym wnioski o wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna należy składać w  siedzibie Nadleśnictwa Pułtusk przy ul. Bartodziejskiej 50, 06-100 Pułtusk (Popławy).

W przypadku, braku planu urządzenia lasu bądź inwentaryzacji planu lasu o wydanie decyzji administracyjnej określającej zakres zabiegów gospodarczych w lesie wnioski należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej–Curie 11, 06-100 Pułtusk.

Druki wniosków do pobrania są w siedzibie Nadleśnictwa Pułtusk, siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku lub na stronie internetowej BIP http://www.bip.powiatpultuski.pl w zakładce „jak załatwić sprawę, druki do pobrania”.