Nauczyciele z terenu Powiatu Pułtuskiego ukończyli Studia Podyplomowe z zakresu „Doradztwa edukacyjno-zawodowego”

Nauczyciele z terenu Powiatu Pułtuskiego ukończyli Studia Podyplomowe z zakresu „Doradztwa edukacyjno-zawodowego”W ramach projektu „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim”, realizowanego przez Powiat Pułtuski w partnerstwie
z Gminami: Pułtusk, Winnica, Świercze, Zatory – ośmiu nauczycieli ukończyło studia podyplomowe z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego które odbywały się w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Nowe kwalifikacje zawodowe nabyli nauczyciele: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej
w Pułtusku, Publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Pułtusku, Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Księdza Biskupa Andrzeja Noskowskiego w Pułtusku, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach, Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zatorach oraz Zespół Szkół
im. B. Prusa w Pułtusku.
Głównym celem studiów było przygotowanie nauczycieli do udzielania w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom oraz wspieranie rodziców uczniów i innych nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Program kształcenia obejmował zarówno teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego, zagadnienia poradnictwa, zawodoznawstwa, prawa pracy i strategii zatrudnienia w Polsce i UE, jak również problematykę kwalifikacji i kompetencji kluczowych z punktu widzenia aktualnych wyzwań i trendów współczesnego rynku pracy. Studia sfinansowano ze środków projektu „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPOWM) w Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.