Laptopy i środki ochrony indywidualnej dla rodzin zastępczych

Powiat Pułtuski w ramach wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej w okresie trwającej pandemii SARS-CoV-2 wziął udział w projekcie pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.Logotypy

Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup 37 laptopów oraz środków ochrony indywidualnej, które są na bieżąco przekazywane funkcjonującym w naszym powiecie rodzinom zastępczym.

Łączna kwota pozyskanych funduszy wyniosła: 129 450,00 zł.

Laptopy dla rodzin zastępczych