KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZSZ IM. J. RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU

Zmiany na rynku pracy, rozwój technologiczny, nowe idee a także inne procesy modernizacyjne stwarzają konieczność uczenia się przez całe życie, rozwijania i uaktualniania posiadanych umiejętności, uzupełniania wiedzy oraz nabywania nowych kompetencji. W odpowiedzi na powyższe wyzwania Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku organizuje w nowym roku szkolnym Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – kwalifikacja A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) stanowią nową pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego. Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Program nauczania KKZ uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pojęcie kwalifikacji w zawodzie należy rozumieć jako wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) są ofertą kształcenia zawodowego dla osób dorosłych (ukończone 18 lat), które są absolwentami co najmniej szkoły podstawowej (także wcześniejszej 8-letniej szkoły podstawowej).

Atuty kształcenia zawodowego w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

1. Możliwość uzyskiwania zawodów lub kwalifikacji poprzez kształcenie w formach szkolnych i pozaszkolnych.
2. Brak wstępnych egzaminów – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne, przy czym kształcenie prowadzone w formie stacjonarnej musi odbywać się co najmniej przez trzy dni w tygodniu, natomiast kształcenie w formie zaocznej co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.
4. Zaświadczenia o ukończeniu KKZ są ważne bezterminowo.
5. Potwierdzanie poszczególnych kwalifikacji odbywa się w dowolnej kolejności, każda kwalifikacja zaliczana jest osobno, nie ma kumulacji zaliczeń w ostatnim etapie nauki.
6. Zdobyte wcześniej efekty kształcenia zawodowego, wspólne dla grupy zawodów są możliwe do zaliczenia na poczet danej kwalifikacji na podstawie przedłożonych świadectw, zaświadczeń lub certyfikatów.
7. Rozpoczęcie nauki możliwe jest w każdej chwili jak tylko nastąpi pełna rekrutacja grupy – nie jest konieczna synchronizacja z początkiem roku kalendarzowego czy też roku akademickiego.

Najważniejszym atutem kształcenia zawodowego w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych jest to, iż pozwalają one  uzupełniać i aktualizować przez całe życie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.

Szczegółowe informacje o kursie – pobierz