KONSULTACJE SPOŁECZNE

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PUŁTUSKU O OGŁOSZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 29 września 2017 r. postanowił ogłosić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie „ Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, zwanego dalej Programem Współpracy .

Do udziału w konsultacjach uprawnione będą organizacje pozarządowe i podmioty,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) mające swoją siedzibę na terenie powiatu pułtuskiego lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

Celem konsultacji będzie wyrażenie i poznanie opinii ww. podmiotów lub zgłoszenie propozycji zmian w Programie Współpracy.

Okres konsultacji: od 12 października 2017 r. do 24 października 2017 r.

Konsultacje będą prowadzone w dwóch formach:
1) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) mające swoją siedzibę na terenie powiatu pułtuskiego lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego;2) zbieraniu opinii lub propozycji zmian złożonych na formularzu konsultacji w formie pisemnej, które należy składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pułtusku lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@powiatpultuski.pl  z dopiskiem
(na kopercie lub w tytule e-maila) KONSULTACJE: „Program Współpracy na rok 2018”.

Projekt Programu Współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie                            w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku www.bip.powiatpultuski.pl, na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl oraz będzie dostępny w siedzibie urzędu.

Nie będą uwzględniane opinie i propozycje zmian zgłoszonych niezgodnie z ww. formą, terminem, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/204/2013 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych niniejsza informacja podana jest do wiadomości publicznej na 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U.z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) nakłada obowiązek współpracy administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych i uchwalanie przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

W związku z art. 5a ust.1 ww. ustawy Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął uchwałę
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu
w Pułtusku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Dokumenty do pobrania:

  • Uchwała Nr 468/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 września 2017 r.  w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych – pobierz.pdf
  • Formularz konsultacji (załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych ) – pobierz.pdf
  • Oświadczenie – pobierz.pdf
  • Projekt uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 –  pobierz.pdf

WICESTAROSTA
/-/ Beata Jóźwiak