KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 27 września 2019 r. postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, zwanego dalej Programem Współpracy.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.) mające swoją siedzibę lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ww. podmiotów lub zgłoszenie propozycji zmian w Programie Współpracy.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 7.10.2019 r. do 18.10.2019 r. w formie zbierania opinii i propozycji zmian Programu Współpracy na formularzu konsultacji, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

Wypełniony formularz konsultacji należy w terminie do 18.10.2019 r.:

  • dostarczyć w godzinach pracy urzędu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pułtusku
    Marii Skłodowskiej – Curie 11 06 – 100 Pułtusk lub,
  • przesłać tradycyjną pocztą na adres : Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 06 – 100 Pułtusk lub,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: pczk@powiatpultuski.pl.

Projekt Programu Współpracy oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku www.bip.powiatpultuski.pl, na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl oraz będzie dostępny w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 pokój nr 60.

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy na rok 2020”.

Nie będą uwzględniane opinie i propozycje zmian:

  • przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji;
  • złożone na formularzu ale z datą wpływu przed dniem 7.10.2019 r. bądź po dniu 18.10.2019 r. (przed i po dniach wyznaczonych do konsultacji);
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Formularz konsultacji

Projekt programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 r.

Załącznik nr 1 do projektu programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 r.