Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

W poniedziałek 25 listopada 2019 r., w Sali Koncertowej Domu Polonii, odbył się jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez Agnieszkę Kowalską – Dyrektor PPP przybyłych gości, następnie pedagog Jadwiga Woś zaprezentowała rys historyczny poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Polsce. Jubileusz był doskonałą okazją do wręczenia nagród, pamiątkowych dyplomów i podziękowań. W imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku, Wicestarosta Beata Jóźwiak i Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nalewajk złożyli serdeczne gratulacje, podziękowania oraz wręczyli Dyrektorowi placówki – pamiątkowy dyplom i nagrodę Starosty Pułtuskiego. Uroczystość zakończył występ artystyczny uczniów Szkoły Muzycznej YAMAHA.

Nagrody podziękowania i dyplomy otrzymali:

Nagrodę Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku: Bogusława Popowicz – pracownik obsługi;

Dyplomy uznania za długoletnią pracę, wyróżniającą postawę na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku oraz jej klientów: Jadwiga Woś – pedagog poradni; Grażyna Błachnio – psycholog poradni;

Podziękowania za współpracę:
–  Jan Zalewski – Starosta Pułtuski;
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie;
Wydział Humanistyczny Akademii Finansów i Biznesu VISTULA – Filia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku;
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie – Filia w Pułtusku;
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku;
Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku;

Podziękowania dla dyrektorów Poradni:
– Jana Matusiaka (1969 – 1984);
Haliny Gryc (1984 – 1994);
Marii Oklińskiej (1994 – 1999);
Marii Gos (1999 – 2014).

Historia poradni sięga 1969 roku, kiedy to powołano do życia Rejonową Poradnię Wychowawczo- Zawodową w Pułtusku. Tworzenie nowej jednostki organizacyjnej przypadło w udziale dwuosobowemu zespołowi, który stanowili: pan Jan Matusik – pierwszy dyrektor poradni i pani Halina Wernikowska – pierwszy psycholog w niej zatrudniony. Poradnia pracowała w takim stanie organizacyjnym do 1992 r. , kiedy to doszło do przekształcenia Rejonowej Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Nasielsku w Rejonową Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Pułtusku – Filia w Nasielsku. Od 1993 roku Poradnia funkcjonowała, na mocy przekształcenia, jako Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku. Jednostką o rozszerzonym zakresie działania- kierowały kolejno: pani Halina Gryc i Pani Maria Oklińska. Filią w Nasielsku zarządzała pani Marianna Pszczółkowska. Poradnia w strukturze filialnej funkcjonowała do 1998r. Od roku 1999 funkcję dyrektora Poradni pełniła pani Maria Gos, natomiast od 2014 r. jednostką zarządza pani Agnieszka Kowalska.
Celem nadrzędnym Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Pułtusku jest udzielanie bezpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom oraz szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym. Do najistotniejszych zadań realizowanych przez pracowników poradni zaliczyć należy:
– prowadzenie spotkań konsultacyjno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców,
– prowadzenie badań diagnostycznych (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych), wydawanie opinii oraz orzeczeń dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych (z niepełnosprawnością intelektualną, słabosłyszących/ niesłyszących, słabowidzących/niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem),
– prowadzenie zajęć terapeutycznych (terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna, terapia metodą EEG Biofeedback, terapia metodą Integracji Sensorycznej, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, logosensoryka),
– wspieranie edukacyjnej i wychowawczej roli rodziców i nauczycieli (warsztaty, prelekcje, szkoleniowe rady pedagogiczne, kampanie profilaktyczno – edukacyjne, itp.),
– wspomaganie rozwoju przedszkoli, szkół i placówek, w celu podnoszenia jakości ich pracy.
Poradnia sukcesywnie rozszerza swoją działalność: od 2015 r. prowadzi Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, od 2018 r. pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego w powiecie pułtuskim i realizuje program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”. Zatrudnia psychologów, pedagogów, w tym oligofrenopedagoga, surdopedagoga i tyflopedagoga, logopedów, w tym surdologopedę i neurologopedę, doradców zawodowych, terapeutów, w tym fizjoterapeutę, neurologa i psychiatrę dziecięcego. Wraz z rozszerzaniem działalności doskonali bazę diagnostyczno- terapeutyczną i infrastrukturę, a pracownicy sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Celem przyszłościowym Poradni jest dalszy rozwój i podnoszenie jakości świadczonych usług zgodnie z potrzebami lokalnego środowiska.